Spletno stran smo pripravili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, v okviru projekta Spremljanje izločenega natrija, kalija in joda v 24-urnem urinu na ravni odrasle populacije v Sloveniji, ki ga sofinancirata Ministrstvo za zdravje RS in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Spremljanje izločenega natrija in kalija v 24-urnem urinu je presečna raziskava, ki se na reprezentativnem vzorcu odraslih prebivalcev Slovenije izvaja približno vsako desetletje, nazadnje leta 2012. V tem projektu bo prvič doslej v spremljanje vključen tudi jod.


Glavni namen raziskave je pridobiti podatke o preskrbljenosti odrasle populacije v Sloveniji z natrijem, kalijem in jodom ter oceniti deleže posameznih prepoznanih poti vnosa natrija/soli z živili na trgu v Sloveniji. Ti podatki bodo osnova za spremljanje učinkovitosti ukrepov zmanjševanja vnosa soli in povečanega vnosa zelenjave v sklopu Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025. Prav tako bodo podatki podlaga za spremljanje učinkovitosti javnozdravstvenega ukrepa jodiranja soli.

Osnovne informacije o projektu

Naslov raziskovalnega projekta: Spremljanje izločenega natrija, kalija in joda v 24-urnem urinu na ravni odrasle populacije v Sloveniji (V3-2105); Manjsoli.si

Trajanje projekta: 1. 10. 2021 – 30. 9. 2023

Nosilec projekta: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

Partnerji projekta: Inštitut za nutricionistiko (NUTRIS), UKC Ljubljana (Klinika za nuklearno medicino, KO za hipertenzijo, KIKKB)(UKC LJ)

Financerji: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) in Ministrstvo za zdravje RS (MZ RS)

Kratek opis: Spremljanje koncentracije izločenega natrija, kalija in joda v 24-urnem urinu bo presečna raziskava na nacionalno reprezentativnem vzorcu odraslih prebivalcev Slovenije, starosti 25 do 64 let. Začetni vzorec raziskave bo pripravil Statistični urad RS na podlagi postavljenih kriterijev iz Centralnega registra prebivalstva. Izdelan bo protokol terenske raziskave, ki bo vključeval splošni vprašalnik (socio-demografski podatki, uporaba alkohola/tobaka, prehranjevalne navade, telesna dejavnost, znanje/vedenje/odnos do soli, vključno z jodiranjem soli), zdravstveni vprašalnik (zdravstveno stanje), izvedbo antropometričnih meritev, meritev krvnega tlaka, srčnega utripa ter 24-urno zbiranje urina. Terenska raziskava bo izvedena s pomočjo usposobljenih terenskih sodelavcev. Na podlagi ugotovljenih količin analitov v 24-urnem urinu, bo za vsakega vključenega preiskovanca izračunan dnevni vnos soli (natrija), kalija in joda. Rezultati analiz bodo v nadaljevanju statistično obdelani in populacijsko uteženi. Za oceno vsebnosti soli v oskrbi s hrano bomo uporabili podatke o sestavi živil, ki so bili na trgu v letu 2020, iz zbirke CLAS, jih utežili glede prodaje in predstavili kot razpoložljivost soli/natrija v predelanih živilskih izdelkih na trgu.

Cilji projekta

(C1) Pridobiti nacionalno reprezentativne podatke glede vnosa natrija (soli), kalija in joda pri odraslih prebivalcih Slovenije;

(C2) Preveriti ali je vnos soli pri prebivalcih Slovenije nižji za vsaj 7,5 % (polovica ciljne vrednosti Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 – 2025) glede na izhodiščno vrednost;

(C3) Pridobiti podatke za spremljanje učinkovitosti ukrepov zmanjševanja vnosa soli, povečanega vnosa zelenjave in preskrbljenosti z jodom pri odrasli populaciji v Sloveniji.

Raziskovalci

Mejniki projekta

Projekt je organiziran v 5 delovnih svežnjev (DS):

  • DS 1 – Vodenje projekta in diseminacija rezultatov
  • DS 2 – Terenska raziskava
  • DS 3 – Meritve
  • DS 4 – Upravljanje s podatki in statistične analize
  • DS 5 – Ocena vsebnosti soli v oskrbi s hrano

V sklopu vsakega delovnega svežnja so bili pripravljeni tudi ključni mejniki, prikazana na sliki desno.

Logotip Nacioalnega inštituta za javno zdravje
Logotip Inštituta za nutricionistiko

Financerji projekta